Створення: 26.04.2012

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Голова правлiння       Єгупов Вiктор Валентинович
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   д/н
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Дельта-Сервiс"
       Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 32125866
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район д/н
        Поштовий індекс 73000
        Населений пункт м. Херсон
        Вулиця, будинок Острiвське шосе, 2-А
        Міжміський код, телефон та факс (0552) 27-54-46, 27-54-46
        Електронна поштова адреса емітента del-port@yandex.ru
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії д/н
       Річна інформація опублікована у № Вiдомостi ДКЦПФР д/н
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) deltaserv.vatua.com д/н
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;
   в) банки, що обслуговують емітента;
   г) основні види діяльності;
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.  
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.
   7. Інформація про дивіденди.  
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  
   10. Опис бізнесу.
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).
   27. Аудиторський висновок.
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).  
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не належить до жодного об'єднання пiдприємств. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не має державної частки у статутному фондi, не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольне (домiнуюче) становище. Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що її не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, в зв'язку з тим, що дивiденди не нараховувалися та не виплачувалися. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що випуск акцiй товариства зареєстрований у бездокументарнiй формi iснування. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. формацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних ЦП. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здо випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не готує фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало емiсiю цiльовихiй пiдприємств.
 • Основні відомості про емітента
  • Основні відомості

   Скорочене найменування ПрАТ "Дельта-Сервiс"

   Інформація про державну реєстрацію емітента
   Номер свідоцтва Виписка ААБ № 803920
   Дата видачі 29.08.2002
   Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Херсонської мiської ради Херсонської областi
   Зареєстрований статутний капітал 7000000.00
   Сплачений статутний капітал 7000000.00

   Банківські установи, що обслуговують емітента
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахунком ПАТ "Банк Нацiональний кредит" Херсонське вiддiлення №2
   МФО банку 320702 Рахунок 26007071327001
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахунком д/н
   МФО банку д/н Рахунок д/н

   Основні види діяльності
   Код за КВЕД Вид діяльності
   63.40.0 ДIЯЛЬНIСТЬ ТРАНСПОРТНИХ АГЕНТСТВ
   63.22.0 ФУНКЦIОНУВАННЯ ВОДНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ IНФРАСТРУКТУРИ
   61.10.2 ДIЯЛЬНIСТЬ МОРСЬКОГО ВАНТАЖНОГО ТРАНСПОРТУ
  • Інформація про отримані ліцензії та належність до обєднань

   Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення ліцензії (дозволу)
   Зберiгання зерна та продуктiв його переробки 4751 14.10.2011 Державна iнспекцiя з контролю якостi сiльськогосподарської продукцiї та монiторингу її ринку 12..2.14.1
   Проведення вимiрювань у сферi поширення державного метрологiчного нагляду показникiв об'єктiв у сiльськогосподарськiй галузi РЧ - 0063 / 2009 20.09.2011 Державне пiдприємство "Херсонський науково-виробничий центр стандартизацiї, метрологiї та сертифiкац 12..2.18.0
   Приймання, зберiгання i вiдвантаження зерна та продуктiв його переробки, якi вiдправляються на експорт 21 - 19 - 54 PF 18.08.2011 Управлiння ветеринарної медицини в мiстi Херсонi д/н
   Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв рiчковим, морським транспортом, надання маневрових та буксирувальних послуг АВ № 157634 13.06.2007 Державний департамент морського i рiчкового транспорту 12..2.11.0

  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
   Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
   Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу за звiтний перiод склала 82 особи, чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом у звiтному перiодi становила 57 осiб, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) у звiтному перiодi склала 2 особи. Розмiр фонду оплати працi за 2011 рiк зменшився у порiвняннi iз попереднiм 2010 роком на 349,3 тис. грн i склав 942,7 тис. грн., що обумовлено скороченням чисельностi працiвникiв товариства. Кадрова програма товариства спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв його операцiйним потребам. Основною метою кадрової полiтики є своєчасне забезпечення оптимального балансу процесiв комплектування, збереження персоналу, його розвитку вiдповiдно до потреб товариства. Цiлi кадрової полiтики товариства: - своєчасне забезпечення Товариства персоналом необхiдної якостi у необхiднiй чисельностi; - забезпечення умов реалiзацiї прав i обов'язкiв працiвникiв, що передбаченi трудонодавством; - рацiональне використання кадрового потенцiалу. Характеристика кадрової полiтики: - аспекти роботи з персоналом: набiр персоналу - при ситуацiї дефiциту робочої сили; - адаптацiя персоналу - ефективна адаптацiя за рахунок навчання, високої згуртованостi колективу; - перспективнiсть кар'єрного росту у товариствi - перевага при призначеннi на вищi посади надається працiвникам товариства, проводиться планування кар'єри; - мотивацiя i стимулювання - значна увага придiляється питанням мотивацiї (задоволення потреби у стабiльностi, безпецi, соцiальному прийняттi) - впровадження iнновацiй - необхiднiсть спецiально iнiцiювати процес розробки iнновацiй, високе почуття причетностi, вiдповiдальностi за змiни.

  • Інформація про збори акціонерів

   Інформація про загальні збори акціонерів

   чергові
   10.05.2011
   100
   Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
   1. Звiт правлiння про результати дiяльностi товариства за 2010 рiк.
   2. Звiт наглядової ради. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї.
   3. Затвердження результатiв дiяльностi товариства, балансу та розподiлу прибутку за 2010р.
   4. Затвердження реєстратора товариства.
   5. Приведення найменування товариства у вiдповiднiсть ЗУ "Про АТ".
   6. Прийняття та затвердження рiшення про дематерiалiзацiю.
   7. Обрання депозитарiя та зберiгача цiнних паперiв товариства.
   8. Визначення дати припинення операцiй та дати закриття реєстру, порядку вилучення сертифiкатiв акцiй.
   9. Визначення способу повiдомлення зареєстрованих осiб про дематерiалiзацiю.
   10. Затвердження нової редакцiї статуту в зв'язку з приведенням його у вiдповiднiсть ЗУ "Про АТ".
   11. Утворення та обрання органiв управлiння та контролю товариства вiдповiдно до статуту.
   12. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися протягом року.

   По питанню № 1 порядку денного прийнято затвердження звiту правлiння та балансу товариства за 2010р. провести пiсля заслуховування звiту та висновкiв наглядової ради та ревiзiйної комiсiї.
   По питанню № 2 порядку денного прийнято рiшення висновок ревiзiйної комiсiї затвердити, роботу комiсiї визнати задовiльною.
   По питанню № 3 порядку денного прийнято рiшення затвердити рiчний звiт правлiння, баланс товариства за 2010р., фактичне використання коштiв за 2010р. затвердити. Отриманий прибуток направити на поповнення обiгових коштiв товариства, дивiденди не нараховувати.
   По питанню № 4 порядку денного прийнято рiшення затвердити умови договору на ведення реєстру з реєстратором ТОВ "Скiф".
   По питанню № 5 порядку денного прийнято рiшення, яким тип та найменування товариства приведенi у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства".
   По питанню № 6 порядку денного прийнято рiшення перевести випуск акцiй ЗАТ "Дельта-Сервiс" iз документарної форми iснування в бездокументарну форму iснування, та затвердити рiшення про дематерiалiзацiю.
   Пю № 7 порядку денного прийнято рiшення обрати депозитарiєм, який буде обслуговувати випуск акцiй у бездокументарнiй формi - Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України", зберiгачем цiнних паперiв, у якого емiтент буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй - Акцiонерне товариство закритого типу "Нафта-Iнвест".
   По питанню № 8 порядку денного прийнято рiшення: визначити дату закриття реєстру та припинення ведення реєстру згiдно вимог чинного законодавства, а саме: реєстроутримувач припиняє ведення реєстру протягом 10 робочих днiв з дати публiкацiї рiшення ДКЦПФР про видачу емiтенту свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй у бездокументарнiй формi iснування. Датою закриття реєстру є дата припинення ведення реєстру реєстратором ТОВ "Скiф" та дiї договору № 208-р вiд 21.12.09. Процедуру закриття реєстру, зберiгання документiв системи реєстру протягом встановленого законодавством термiну та передачу копiй реєстру емiтенту здiйснити вiдповiдно до умов договору на ведення реєеєстратором.
   Визначити такий порядок вилучення сертифiкатiв акцiй дематерiалiзованого випуску: сертифiкати акцiй акцiонери мають здати емiтенту протягом 1 мiсяця з дати закриття реєстру.
   По питанню № 9 порядку денного прийнято рiшення персональне повiдомлення усiх зареєстрованих осiб в реєстрi власникiв IЦП випуску, що дематерiалiзується, про прийняте рiшення про дематерiалiзацiю, складене вiдповiдно до вимог нормативних документiв ДКЦПФР, здiйснити протягом 10 календарних днiв вiд дати прийняття рiшення поштовими вiдправленнями простими листами за адресами, зазначеними в їх особових рахунках. Органiзацiю повiдомлення покласти на керiвника виконавчого органу управлiння товариства.
   По питанню № 10 порядку денного прийнято рiшення:
   а) затвердити нову редакцiю статуту ПрАТ "Дельта-Сервiс" у зв'язку з приведенням його у вiдповiднiсть з вимогами ЗУ "Про акцiонернi товариства";
   б) доручити Єгупову Вiктору Валентиновичу вiд iменi зборiв пiдписати нову редакцiю статуту товариства та органiзувати йогоу реєстрацiю.
   По питанню № 11 порядку денного прийнято рiшення:
   - обрати наглядову раду ПрАТ "Дельта-Сервiс" на термiн 3 роки в складi 2 осiб, головою ради обрати Гудко Володимира Петровича, членом ради - Гiрiна Вiталiя Леонiдовича;
   - утворити одноосiбний фiнансово-контролюючий орган ПрАТ "Дельта-Сервiс" термiном на 3 роки - Ревiзор, Ревiзором обрати фiзичну особу Сальдо Любов Павлiвну.
   - утворити колегiальний виконавчий орган ПрАТ "Дельта-Сервiс" - правлiння у кiлькостi 3 осiб, на термiн до переобрання або загальними зборами, або, вiдповiдно до статуту товариства, Наглядовою радою. Головою правлiння товариства запропоновано обрати Єгупова Вiктора Валентиновича, членами правлiння - Ткаченко Антона Олександровича, Лучко Дмитра Васильовича.
   По питанню № 12 порядку денного прийнято рiшення: вiдповiдно до вимог ст.70 ЗУ "Про акцiонернi товариства" попередньо схвалити правочини, якi можуть вчинятися ПрАТ "Дельта-Сервiс" протягом року вiд прийняття цього рiшення у ходi поточної господарської дiяльностiу понад 25 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, в тому числi: кредитних договорiв, договорiв овердрафту, договорiв застави, iпотеки, поруки, позики, дого-ворiв вiдчуження майна, майнових прав, договорiв вiдступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та iнших договорiв, за якими ПрАТ "Дельта-Сервiс" виступає будь-якою iз сторiн, з максимальною сумою їх граничної сукупної вартостi до 15 000 000 гривень, iз зазначенням, що вчинення значного правочину є чин-ним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют.
   - повноваження з визначення конкретних розмiрiв, строкiв, термiнiв, умов виконання договорiв, вiдсоткової ставки за кредитними договорами надати наглядовiй радi товариства. 
   ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
  • Інформація про засновників

   Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   д/н д/н д/н, д/н, д/н, , д/н   0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   Пушкiн Iван Олексiйович д/н д/н, д/н д/н 0
   Усього 0
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Член правлiння  Ткаченко Антон Олександрович  д/н № д/н, виданий д/н д/н д/н 0 0.00000000000%
   Член правлiння  Лучко Дмитро Васильович  д/н № д/н, виданий д/н д/н д/н 0 0.00000000000%
   Голова наглядової ради  Гудко Володимир Петрович  д/н № д/н, виданий д/н д/н 18.07.2005 3 917 5.59571428571% 3 917 
   Член наглядової ради  Гiрiн Вiталiй Леонiдович  д/н № д/н, виданий д/н д/н 18.07.2005 14 000 20.00000000000% 14 000 
   Ревiзор  Сальдо Любов Павлiвна  № , виданий д/н 04.02.2009 21 000 30.00000000000% 21 000 
   Головний бухгалтер  Зiновська Наталiя Володимирiвна  № , виданий д/н д/н 0 0.00000000000%
   Усього   42 834 61.19142857143 % 42 834 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова правлiння
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Єгупов Вiктор Валентинович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1949
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 16
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Пiвденне рiчкове пароплавство", директор
   Опис Повноваження та обов'язки голови правлiння визначаються статутом товариства та посадовою iнструкцiєю, основними серед яких є: здiйснення адмiнiстративно-розпорядчого та господарського керiвництва поточною дiяльнiстю товариства, органiзацiя виконання рiшень загальних зборiв та ради, представництво товариства у його вiдносинах з третiми особами, планування та органiзацiя господарської, кадрової, фiнансово-економiчної роботи, облiк та звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй, матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi товариства, всiх його структурних пiдроздiлiв, забезпечення її ефективностi в iнтересах акцiонерiв; виконання представницьких функцiй та здiйснення дiй вiд iменi товариства перед третiми особами без довiреностi; здiйснення загального та оперативного керiвництва виробничою дiяльнiстю товариства та iнше. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа переобрана головою правлiння рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 10.05.2011адова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 16 рокiв, перелiк попереднiх посад: директор. Iнформацiя щодо обiймання посадовою особою посад на iнших пiдприємствах у товариства вiдстуня. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член правлiння
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Ткаченко Антон Олександрович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1984
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 2
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Днiпровська Торгова Компанiя", директор
   Опис Повноваження та обов'язки члена правлiння визначаються статутом товариства та посадовою iнструкцiєю. У складi правлiння здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства. До компетенцiї правлiння належать всi питання дiяльностi товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв товариства. Правлiння планує та органiзовує господарську, кадрову, фiнансово-економiчну роботу, облiк та звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй, матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi Товариства, всiх його структурних пiдроздiлiв, забезпечує її ефективнiсть в iнтересах акцiонерiв; приймає участь в розробцi змiн та доповнень до статуту та внутрiшнiх нормативних документiв Товариства; органiзовує пiдготовку, скликання та проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв, за погодженням з радою формує порядок денний цих зборiв; скликає позачерговi загальнi збори акцiонерiв в разi, коли цього потребують iнтереси Товариства; органiзовує пiдготовку, скликання та проведення позачергових загальних зборiв ав на письмову вимогу ради чи ревiзiйної комiсiї (ревiзора) не пiзнiше нiж через 65 календарних днiв з дати отримання вiдповiдної вимоги та iн. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа обрана членом правлiння рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 10.05.2011 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 2 роки, перелiк попереднiх посад: директор. Iнформацiя щодо обiймання посадовою особою посад на iнших пiдприємствах у товариства вiдстуня. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член правлiння
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Лучко Дмитро Васильович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1979
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 5
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав КРВ ДП ХМТП, ревiзор 2-ї категорiї
   Опис Повноваження та обов'язки члена правлiння визначаються статутом товариства та посадовою iнструкцiєю. У складi правлiння здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства. До компетенцiї правлiння належать всi питання дiяльностi товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв товариства. Правлiння планує та органiзовує господарську, кадрову, фiнансово-економiчну роботу, облiк та звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй, матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi Товариства, всiх його структурних пiдроздiлiв, забезпечує її ефективнiсть в iнтересах акцiонерiв; приймає участь в розробцi змiн та доповнень до статуту та внутрiшнiх нормативних документiв Товариства; органiзовує пiдготовку, скликання та проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв, за погодженням з радою формує порядок денний цих зборiв; скликає позачерговi загальнi збори акцiонерiв в разi, коли цього потребують iнтереси Товариства; органiзовує пiдготовку, скликання та проведення позачергових загальних зборiв ав на письмову вимогу ради чи ревiзiйної комiсiї (ревiзора) не пiзнiше нiж через 65 календарних днiв з дати отримання вiдповiдної вимоги та iн. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа обрана членом правлiння рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 10.05.2011 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 5 рокiв, перелiк попереднiх посад: ревiзор. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Гудко Володимир Петрович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1953
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 16
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Управлiння морських перевезень", заступник директора
   Опис Повноваження та обов'язки голови наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: захист прав акцiонерiв товариства, забезпечення ефективностi їх iнвестицiй, сприяння реалiзацiї статутних завдань товариства, розробка стратегiї, спрямованої на пiдвищення прибутковостi та конкурентоспроможностi товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та законодавством, здiйснення контролю та регулювання дiяльностi виконавчого органу. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа обрана головою наглядової ради рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 10.05.2011 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 16 рокiв, перелiк попереднiх посад: заступник директора. Iнформацiя щодо обiймання посадовою особою посад на iнших пiдприємствах у товариства вiдстуня. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Гiрiн Вiталiй Леонiдович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1974
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 15
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ЧП Гiрiн В.Л.
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: захист прав акцiонерiв товариства, забезпечення ефективностi їх iнвестицiй, сприяння реалiзацiї статутних завдань товариства, розробка стратегiї, спрямованої на пiдвищення прибутковостi та конкурентоспроможностi товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та законодавством, здiйснення контролю та регулювання дiяльностi виконавчого органу. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа обрана членом наглядової ради рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 10.05.2011 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 15 рокiв, перелiк попереднiх посад: приватний пiдприємець. Iнформацiя щодо обiймання посадовою особою посад на iнших пiдприємствах у товариства вiдстуня. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Ревiзор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Сальдо Любов Павлiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1958
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 30
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ЧП Сальдо Л.П.
   Опис Повноваження та обов'язки ревiзора визначаються статутом товариства, основними серед яких є здiйснення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi виконавчого органу товариства Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа обрана ревiзором рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 10.05.2011 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 30 рокiв, перелiк попереднiх посад: приватний пiдприємець. Iнформацiя щодо обiймання посадовою особою посад на iнших пiдприємствах у товариства вiдстуня. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Головний бухгалер
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Зiновська Наталiя Володимирiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1957
   Освіта Базова вища
   Стаж керівної роботи (років) 12
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Фокус Україна", головний бухгалтер
   Опис Повноваження та обов'язки головного бухгалтера визначенi посадовою iнструкцiєю. Основним обов'язком на посадi є органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi товариства. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа у звiтному перiодi не переобиралася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 12 рокiв, перелiк попереднiх посад: головний бухгалтер. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
  • Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

   Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Гiрiн Вiталiй Леонiдович д/н № д/н, виданий д/н д/н 18.07.2005 14 000 20 14 000 0 0 0
   Сальдо Любов Павлiвна д/н № д/н, виданий д/н д/н 04.02.2009 21 000 30 21 000 0 0 0
   Усього  62 166 89 62 166 0 0 0
  • Інформація про юросіб, що надають послуги

    
   Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
   Організаційно-правова форма
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
   Місцезнаходження м. Київ, д/н, 01001, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, буд. 3
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 581322
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2011
   Міжміський код та телефон (044) 279-10-78
   Факс 279-10-78
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
   Опис д/н 
    
   Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Нафта-Iнвест"
   Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22760119
   Місцезнаходження Херсонська область, д/н, 73025, м.Херсон, вул.Петренка, д.18
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ № 579833
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку.
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.08.2011
   Міжміський код та телефон (0552) 32-53-57
   Факс 32-53-57
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
   Опис д/н 
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
 • Опис бізнесу
  • Опис бізнесу(текстова частина)

   Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Товариство засноване фiзичними особами у 2002 роцi у вiдповiдностi до Закону України "Про господарськi Товариства", "Про пiдприємства в Українi", згiдно з Установчим договором про створення та дiяльнiсть Закритого акцiонерного товариства "Дельта-Сервiс". 10.05.2011 р. загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення тип та найменування товариства привести у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства", а саме: товариство стало приватним акцiонерним товариством "Дельта-Сервiс" (скорочено: ПрАТ "Дельта-Сервiс").
   Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли вiдсутнi.
   Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiї щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили.
   Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Прямолiнiйний метод облiкової полiтики.
   Текст аудиторського висновку Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська допомога"
   73000, м. Херсон, вул. Радянська, 46;

   Реєстрацiйний номер в Реєстрi аудиторських фiрм та приватних пiдприємцiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги № 4099, затвердженого рiшенням Аудиторської палати України
   № 186/2 вiд 31.01.2008 р.)

   АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
   (звiт незалежного аудитора)
   щодо фiнансової звiтностi

   - Загальним зборам акцiонерiв
   - Управлiнському персоналу
   Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська допомога" на пiдставi договору № 19-ап вiд 10.03.09 р. провела з 11.03.2009 по 31.03.09 р. провела, аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "Дельта-Сервiс", що включає Баланс станом на 31 грудня 2011 р., звiт про фiнансовi результати за скороченою формою. Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативнi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в внутрiшнi положення Пiдприємства.

   Основнi вiдомостi про емiтента
   Повна назва Закрите акцiонерне товариство "Дельта-Сервiс"
   Код за ЄДРПОУ 32125866
   Мiсцезнаходження Україна, 73000, м. Херсон, Острiвське шосе, 2а

   Основнi види дiяльностi o Органiзацiя перевезення вантажiв;
   o Функцiонування iнфраструктури водного транспорту;
   o Дiяльнiсть морського вантажного транспорту;
   o Транспортне оброблення вантажiв;
   o Складське господарство.


   Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
   Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цих фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та вимог чинного законодавства. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а такожих оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.

   Вiдповiдальнiсть аудитора
   Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цих фiнансових звiтiв на пiдставi проведеного аудиту.
   Аудиторську перевiрку проведено згiдно з вимогами Законiв України "Про аудиторську дiяльнiсть", "Про цiннi папери та фондовий ринок", "Про господарськi товариства", "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" та у вiдповiдностi з:
   - Мiжнародними стандартами аудиту: 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", 720 Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором iнформацiю";
   - Рiшенням Аудиторської Палати Українi вiд 18.04.2003р. №12/2 "Про порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв";
   - Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики, затвердженого рiшеннямої комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29 листопада 2011 року N 1360.
   Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка суттєвi викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинами, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв.
   Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення думки щодо фiнансових звiтiв.

   Пiдстава для висловлативної думки
   Протягом звiтного року вiдносно пiдприємства було порушено справу про банкрутство. Згiдно статтi 14 Закону України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" протягом 30 днiв з дня публiкацiї даного оголошення до суду звернулися кредитори з вимогами на загальну суму 3748,9 тис. грн. Термiн звернення є пресiчним i вiдновленню не пiдлягає. Тому решта кредиторських вимог вважається погашеною. Остаточне затвердження реєстру кредиторiв триває на дату складання цього звiту.
   Результати iнвентаризацiї, якою не пiдтверджена наявнiсть готової продукцiї на суму 103,3 тис. грн., не вiдображенi в облiку та фiнансовiй звiтностi.
   На балансi облiковується дебiторська заборгованiсть на суму 821,7 тис. грн., яка може квалiфiкуватися як сумнiвна, оскiльки вiдностно контрагента порушена справа про банкрутства та на суму 421,0 вiдносно якої йде судовий процес. В облiку пiдприємства резерв сумнiвних боргiв не визначався. В зв'язку iз зазначеним, показник чистої реалiзацiйнстi дебiторської заборгованостi в валютi балансу - завищений.
   У зв'язку з вищевикладеним аудитор вважає за потрiбне в коригуваннях сум заборгованостей вiдображених в облiку, а також елементiв, що формують звiт про фiнансовi результати.
   Також пiсля звiтньої дати на пiдприємствi була проведена податкова перевiрка, за результатами якої пiдприємству нарахованi податковi зобовязання на суму 1011,2 тис. грн. Результати перевiрки Товариством оскаржуються.
   Цi подiї свiдчать про наявнiсть суттєвої невизначеностi , яка може зумовити значнi сумнiви в здатностi пiдприємства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.

   Негативна думка
   На думку аудитора, за впливу на фiнансовi звiти питань, про якi йдеться у попередньому параграфi "Пiдстава для висловлення негативної думки", Баланс станом на 31 грудня 2011 р., звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк не вiдображають справедливо та достовiрно фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства "Дельта-Сервiс" на 31 грудня 2011 р. у вiдповiдностi дольних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.

   Цей роздiл звiту пiдготовлено вiдповiдно вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, затвердженими рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29 вересня 2011 року N 1360 щодо окремим питанням, а саме:

   Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства
   Для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень пункту 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України, нами проведено розрахунок вартостi чистих активiв Приватного акцiонерного товариства "Дельта-Сервiс" станом на 31.12.2011 року. Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 2 "Баланс", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв Укр7 вiд 31.03.99 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою:
   Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.
   Розрахункова вартiсть чистих активiв складає 3878,0 тис. грн. При порiвняннi вартостi чистих активiв з розмiром статутного фонду аудитор прийшов до висновку, що вартiсть чистих активiв менше розмiру Статутного фонду Товариства, що не вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України.

   Виконання значних правочинiв
   В результатi аудиту встановлено, що протягом звiтного року товариством значних правочинiв вiдповiдно до статтi 70 Закону України _Про акцiонернi товариства" не здiйснювалося.

   Стан корпоративного управiлiння
   На нашу думку, прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння (в тому числi стан внутрiшнього аудиту) у товариствi вiдповiдає вимогам Закону України _Про акцiонернi товариства" ту. Наведена у рiчному звiтi _Iнформацiя про стан корпоративного управлiння" повно та достовiрно розкриває фактичний стан органiв корпоративного управлiння та результати їх функцiонування. Комiтет з внутрiшнього аудиту товариством не створювався.

   Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
   В результатi iдентифiкацii i оцiнки ризикiв аудитором не встановлена наявнiсть iснування суттєвого викривлення фiнансової iнформацiї внаслiдок шахрайства.

   Iншi вiдомостi
   За звiтний перiод розмiщення цiнних паперiв не здiйснювалось. Iпотечнi облiгацiї не випускались. Боргових, iпотечних цiнних паперiв та активiв недержавних пенсiйних фондiв в управлiннi Товариство немає. За звiтний перiод випуск та розмiщення цiнних паперiв, потребуючих забезпечення вiдповiдно до законодавства України, товариство не здiйснювало.

   25 квiтня 2012 р.
   м. Херсон, вул. Радянська, 46
   __________________ Аудитор Манжосiна О. В.
   сертифiкат аудитора
   № 005990
   Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основними видами послуг що їх виробляє та надає ПрАТ "Дельта-Сервiс" є наступнi:
   - приймання, зберiгання i вiдвантаження зерна та продуктiв його переробки;
   - надання маневрових та буксирувальних послуг;
   - надання в платну оренду плавзасобiв.
   Основними клiєнтами є зернотрейдернi компанiї, або їх експедитори.
   Об'єми робот залежать вiд сезону, коливань на мiжнародному ринку зернових культур, полiтики держави щодо регулювання виробництва та експорту зернових культур в країнi.
   Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Придбання споруди Японського складу ЦО колишнього мобрезерву, загальною площею 1821,8 кв.м., розташованого в м. Херсон, Карантинний острiв 1.
   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
   Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Дiяльнiсть пiдприємства (у зв'язку з доволi вузькою спецiалiзацiєю) залежить вiд сезону, коливань на мiжнародному ринку зернових культур, полiтики держави щодо регулювання виробництва та експорту зернових культур в країнi, законодавчих та економiчних обмежень.
   Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Товариство у звiтному перiодi не порушувало законодавство, штрафнi санкцiї та компенсацiї не виплачувалися.
   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Дiяльнiсть пiдприємства фiнансується за рахунок надходжень коштiв за наданi послуги, що є достатнiм при сприятливих економiчних умовах.
   Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Iнформацiя вiдсутня у зв'язку з несприятливим важким положенням зернового ринку України.
   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) У разi стабiлiзацiї та полiпшення економiки України (та ринку зерна), планується розширення об'ємiв виробництва (надання послуг) та основних засобiв пiдприємства.
   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Дослiдження та розробки в звiтному перiодi товариствои не проводилися.
   Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Розпочато провадження процедури банкрутства ПрАТ "Дельта-Сервiс".
   Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі д/н
  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:   5227.700   4943.800   0.000   0.000   5227.700   4943.800
     — будівлі та споруди   2746.300   2656.700   0.000   0.000   2746.300   2656.700
     — машини та обладнання   96.300   201.700   0.000   0.000   96.300   201.700
     — транспортні засоби   89.900   7.900   0.000   0.000   89.900   7.900
     — інші   2295.200   2077.500   0.000   0.000   2295.200   2077.500
   2. Невиробничого призначення:   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — будівлі та споруди   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — машини та обладнання   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — транспортні засоби   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — інші   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
   Усього   5227.700   4943.800   0.000   0.000   5227.700   4943.800
   Опис: Первiсна вартiсть основних засобiв станом на кiнець звiтного перiоду складає 10726,0 тис. грн., знос становить 5782,2 тис. грн. Нарахування амортизацiї у звiтному перiодi вiдбувалося прямолiнiйним методом. Ступiнь зносу становить 53,9 вiдсоткiв. Орендованих основних засобiв товариство не має. Всi основнi засоби виробничого призначення. Обмежень на використання майна емiтента немає.   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   3122.000 4674.100
   7000.000 7000.000
   7000.000 7000.000
   Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
   Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(3122.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капiталу(7000.000 тис.грн. ).Згiдно статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу до вартостi чистих активiв та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X 1591.900  X X
   Довгостроковий кредит  28.08.2006  1591.900  8.990000000000  28.08.2009 
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X 0.000  X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
   д/н  д/н  0.000  0.000000000000  д/н 
   за векселями (всього) X 0.000  X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
   д/н  д/н  0.000  X д/н 
   Податкові зобов'язання X 237.800  X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X 357.500  X X
   Інші зобов'язання X 5501.300  X X
   Усього зобов'язань X 7688.500  X X
   Опис: До iнших зобов'язань товариства вiднесенi:
   - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 3809,3 тис.- поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування в сумi 134,6 тис. грн.;
   - поточнi зобов'язання за розрахунками з рацi в сумi 466,5 тис. грн.;
   - iншi поточнi зобов'язання в сумi 1090,9 тис. грн. 
  • Інформація про істотні факти

   Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2011 1 0
   2 2010 0 0
   3 2009 1 0
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор X
   Правління X
   Мандатна комісія, призначена правлінням X
   Інше (запишіть) д/н 
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть) д/н 
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради X
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть) Позачерговi збори акцiонерiв в минулi три роки не проводилися.  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 2
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 1
   Кількість представників держави 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 1
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 1
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 4
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі   Х  
   Знання у сфері фінансів і менеджменту   Х  
   Особисті якості (чесність, відповідальність)   Х  
   Відсутність конфлікту інтересів   Х  
   Граничний вік   Х  
   Відсутні будь-які вимоги Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х    
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Так  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 1
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 0.00
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор Так  Ні  Так 
    2 Загальний відділ Ні  Ні  Ні 
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради Ні  Так  Ні 
    4 Юридичний відділ/юрист Ні  Ні  Ні 
    5 Секретар правління Ні  Ні  Ні 
    6 Секретар загальних зборів Ні  Ні  Ні 
    7 Секретар спостережної ради Ні  Ні  Ні 
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)   Ні  Ні 
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні  Ні  Ні 
    10 Інша посадова особа: д/н      

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні  Так  Ні  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Ні  Так  Ні  Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Ні  Так  Ні  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Так  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів   Х  
   Положення про спостережну раду   Х  
   Положення про виконавчий орган (правління)   Х  
   Положення про посадових осіб товариства   Х 
   Положення про ревізійну комісію   Х 
   Положення про акції товариства   Х 
   Положення про порядок розподілу прибутку   Х 
   Іншi (запишіть) д/н 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Так  Так  Так  Ні  Так 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Ні  Так  Ні  Ні  Так 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Ні  Так  Так  Ні  Так 
   4 Статут та внутрішні документи Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ          

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Ні
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі   Х  
   2 Менше ніж раз на рік   Х  
   3 Раз на рік Х    
   4 Частіше ніж раз на рік   Х  

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів   Х  
   Спостережна рада Х    
   Правління/директор   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Ні  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором   Х 
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) Товариство не змiнювало аудитора  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія Х    
   Спостережна рада   Х  
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
   Стороння компанія/сторонній консультант   Х  
   Перевірки не проводились   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи Х    
   За дорученням загальних зборів   Х  
   За дорученням спостережної ради   Х  
   За зверненням правління   Х  
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій   Х 
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків Х    
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
   6 Іншi (запишіть) д/н  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   не визначились

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Ні  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років? Х   
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи   Х 
   2 Не задовольняли умови договору з особою   Х  
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів Х   
   4 Особу змінено на вимогу суду   Х  
   5 Іншi (запишіть) Особу, яка веде облiк прав власностi на акцiї у депозитарнiй системi України змiнено за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв в зв'язку з приведенням дiяльностi товариства до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття д/н 
   яким органом управління прийнятий Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння 
 • Річна фінансова звітність
  • Баланс малого

   Коди
   Дата д/н
   Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Дельта-Сервiс" За ЄДРПОУ 32125866
   Територія 73000, Херсонська область, д/н, м. Херсон, Острiвське шосе, 2-А За КОАТУУ 6510136600
   Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство За КОПОФГ
   Орган державного управління Державна iнспекцiя з контролю якостi сiльськогосподарської продукцiї та монiторингу її ринку За СПОДУ
   Вид економічної діяльності Зберiгання зерна та продуктiв його переробки За КВЕД 63.40.0
   Одиниця виміру Приватне акціонерне товариство Контрольна сума
   Адреса 73000, Херсонська область, д/н, м. Херсон, Острiвське шосе, 2-А
   Середня кількість працівників 82
   Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   1 2 3 4
   I. Необоротні активи      
   Незавершене будівництво 20 1966.8 1434.7
   — Основні засоби:      
   — Залишкова вартість 030 5227.7 4943.8
   — Первісна вартість 031 10283.6 10726.0
   — Знос 032 5055.9 5782.2
   Довгострокові біологічні активи:      
   — справедлива (залишкова) вартість 035 0.0 0.0
   — первісна вартість 036 0.0 0.0
   — накопичена амортизація 037 0.0 0.0
   Довгострокові фінансові інвестиції:      
   — які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 225.0 225.0
   Інші необоротні активи 070 0.0 0.0
   Усього за розділом І 080 7419.5 6603.5
   II. Оборотні активи      
   Запаси:      
   — виробничі запаси 100 15.6 22.0
   — поточні біологічні активи 110 0.0 0.0
   — готова продукція 130 120.5 103.3
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
   — чиста реалізаційна вартість 160 2682.7 3071.1
   — первісна вартість 161 2682.7 3071.1
   — резерв сумнівних боргів 162 0.0 0.0
   Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
   — з бюджетом 170 923.3 527.1
   Інша поточна дебіторська заборгованість 210 867.2 333.3
   Поточні фінансові інвестиції 220 0.0 0.0
   Грошові кошти та їх еквіваленти:      
   — в національній валюті 230 63.0 78.0
   — в іноземній валюті 240 0.0 0.0
   Інші оборотні активи 250 47.3 72.2
   Усього за розділом ІІ 260 4719.6 4207.0
   ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 1.2 0.0
   Баланс 280 12140.3 10810.5

   Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   І. Власний капітал      
   Статутний капітал 300 7000.0 7000.0
   Додатково вкладений капітал 320 0.0 0.0
   Резервний капітал 340 0.0 0.0
   Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -2325.9 -3878.0
   Неоплачений капітал 360 0.0 0.0
   Усього за розділом І 380 4674.1 3122.0
   ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430 0.0 0.0
   ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 1596.5 1591.9
   IV. Поточні зобов'язання      
   Короткострокові кредити банків 500 0.0 0.0
   Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0.0 0.0
   Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 4573.3 3809.3
   Поточні зобов'язання за розрахунками:      
   — з бюджетом 550 150.3 237.8
   — зі страхування 570 54.9 134.6
   — з оплати праці 580 91.2 466.5
   Інші поточні зобов'язання 610 1000.0 1448.4
   Усього за розділом IV 620 5869.7 6096.6
   V. Доходи майбутніх періодів 630 0.0 0.0
   Баланс 640 12140.3 10810.5
   Примітки:
   Валюта балансу товариства станом на 31.12.2011 р., у порiвняннi з даними за станом на 31.12.2010 р. зменшилася на 1329,8 тис.грн.
   Аналiзуючи показники першого роздiлу активу балансу "Необоротнi активи", встановлено, що сума основних засобiв за залишковою вартiстю зменшилпся на 283,9 тис. грн. i становить на кiнець звiтного року 4943,8 тис. грн. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї становили на кiнець звiтного перiоду 1434,7 тис. грн., що на 532,1 тис. грн. менше нiж на початок звiтного року. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї товариства протягом звiтного перiоду не змiнилися i становлять 225,0 тис. грн.
   По другому роздiлу активу балансу спостерiгається зменшення суми оборотних активiв у порiвняннi з 2010 р. на 512,6 тис.грн. Так, запаси готової продукцiї скоротилися на 17,2 тис. грн., дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом зменшилася на 396,2 тис. грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть товариства зменшилася на 533,9 тис. грн. В той же час, зросли виробничi запаси товарист4 тис. грн., дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги збiльшилася на 388,4 тис. грн., iншi оборотнi активи зросли на 24,9 тис. грн. За станом на 31.12.2011 р. грошовi кошти в нацiональнiй валютi складали 78,0 тис. грн.
   По першому роздiлу пасиву балансу товариства видно, що власний капiтал товариства станом на 31.12.2011 р. зменшився на 1552,1 тис. грн., що обумовлено отриманням збитку вiд господарської дiяльностi, та становить на кiнець звiтного року 3122,0 тис. грн.
   Довгостроковi зобов'язання товариства становили на кiнець звiтного перiоду 1591,9 тис. грн. (кредит банку).
   Поточнi зобов'язання товариства станом на кiнець звiтного перiоду, вiдображенi в четвертому роздiлi пасиву балансу, зросли на 226,9 тис.грн. Так, поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом зросли на 87,5 тис. грн., поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування збiльшилася на 79,7 тис. грн., поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi зросли на 375,3 тис. грн., iншi поточнi зобов'язання на с. грн. В той же час, скоротилася кредиторська заборгованiсть товариства за товари, роботи, послуги на 764,0 тис.грн.
   Суми статей ф.1-м "Баланс" вiдповiдають даним аналiтичного i синтетичного облiку i дають повну i достовiрну iнформацiю про активи, зобов'язання i власний капiтал товариства, структуру i склад його майна, розмiр власного i позикового капiталу.


  • Звіт про фінансові результати малого

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
   1 2 3 4
   Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 4392.7 10847.2
   Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 732.2 1807.8
   Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 030 3660.5 9039.4
   Інші операційні доходи 040 513.2 210.2
   Інші звичайні доходи 050 0.0 2.8
   Разом чисті доходи (030+040+050+060) 070 4173.7 9252.4
   Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 25.5 2597.8
   Інші операційні витрати 090 5700.3 8057.4
   Вписуваний рядок - у тому числі: 091 0.0 0.0
   Вписуваний рядок: 092 0.0 0.0
   Інші витрати 100 0.0 0.0
   Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 5725.8 10655.2
   Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 -1552.1
   Податок на прибуток 140 0.0 0.0
   Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 -1552.1 -1402.8
   Забезпечення матеріального заохочення 160 0.0 0.0
   Вписуваний рядок — Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0.0 0.0
   Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0.0 0.0
   Примітки:
   Фiнансовi результати дiяльностi у звiтному перiодi принесли товариству збиток у сумi 1552,1 тис. грн. (у 2010 р. збиток склав 1402,8 тис. грн.). При цьому слiд зазначити, що дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склала за звiтний перiод 4392,7 тис. грн, що на 6454,5 тис. грн. менше нiж за аналогiчний перiод попереднього року. Непрямi податки та iншi вирахування з доходу становили 732,2 тис. грн. Таким чином, чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) становила за звiтний перiод 3660,5 тис. грн. Iншi операцiйнi доходи товариства склали 513,2 тис. грн. Разом чистi доходи товариства становили 4173,7 тис. грн.
   Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) складає 25,5 тис. грн., iншi операцiйнi витрати 5700,3 тис. грн. Разом витрати товариства склали 5725,8 тис. грн.  • Примітки

   Примітки