Створення: 31.03.2015

Повідомлення про проведення загальних зборів – 05/05/2015

Приватне акціонерне товариство „Дельта-Сервіс” скликає загальні збори акціонерів 05.05.2015р. о 10.00 за адресою: м.Херсон, Одеська пл., 1, хол 3-го поверху, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Звіт про результати діяльності за 2014р.
 3. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.
 4. Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку покриття збитків за 2014р.
 5. Попереднє схвалення значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 28.04.15.

З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час у приймальні, звернувшись до Ткаченка А.А.

Реєстрація учасників зборів 05.05.15р. з 09.30 до 09.50 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фін-госп діяльності (тис.грн.) (2014/2013):

 • Усього активів 8537/9398.
 • Основні засоби 2569/3364.
 • Довгострокові фінінвестиції 225/225.
 • Запаси 51/142.
 • Сумарна дбт заборгованість 3901/3788.
 • Грошові кошти 76/87.
 • Непокритий збиток -4790/-3670.
 • Власний капітал 2210/3330.
 • Статутний капітал 7000/7000.
 • Довгострокові зобов’язання 3012/1700.
 • Поточні зобов’язання 3315/4314.
 • Чистий збиток -1124/-22.
 • Середньорічна кількість акцій 70000/70000.
 • Чисельність працівників 55/28.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» № 61(2065) від 31.03.15.