Створення: 16.07.2013

Повідомлення про проведення загальних зборів – 16/08/2013

Приватне акціонерне товариство „Дельта-Сервіс” скликає загальні збори акціонерів 16.08.2013р. о 10.00 за адресою: м.Херсон, Острівське шосе, 2-А, з таким порядком денним:

  1. Звіт про результати діяльності за 2012р.
  2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
  3. Затвердження річного звіту, балансу і розподілу прибутку за 2012р.
  4. Про попереднє схвалення значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 12.08.13.

З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час у приймальні.

Реєстрація учасників зборів 16.08.13 з 09.30 до 09.50 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (період звітн./поперед.):

Усього активів 9786/10780. Основні засоби 4141/4944. Довгострокові фінінвестиції 225/225. Запаси 53/22. Сумарна дебіторська заборгованість 3146/3040. Грошові кошти та їх еквіваленти 70/78. Власний капітал 3352/3122. Статутний капітал 7000/7000. Довгострокові зобов’язання 1643/1592. Чистий прибуток (збиток) 230/(1553). Середньорічна кількість акцій 70000/70000. Чисельність працівників 38/84.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 130(1634) від 16.07.13.