Створення: 26.03.2014

Повідомлення про проведення загальних зборів – 29/04/2014

Приватне акціонерне товариство „Дельта-Сервіс” скликає загальні збори акціонерів 29.04.2014р. о 10.00 за адресою: м.Херсон, Острівське шосе, 2-А, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Звіт про результати діяльності за 2013р.
 3. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.
 4. Затвердження результатів діяльності, балансу товариства і розподілу прибутку за 2013р.
 5. Переобрання наглядової ради та ревізора товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 23.04.2014р.

З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час у приймальні.

Реєстрація учасників зборів 29.04.2014р. з 09.30 до 09.50 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (період звітн./поперед.):

 • Усього активів 9398/9786.
 • Основні засоби 3364/4141.
 • Довгострокові фінінвестиції 225/225.
 • Запаси 142/53.
 • Сумарна дебіторська заборгованість 2966/3146.
 • Грошові кошти та їх еквіваленти 87/70.
 • Нерозподілений прибуток (збиток) -3668/-3648.
 • Власний капітал 3330/3352.
 • Статутний капітал 7000/7000.
 • Довгострокові зобов’язання 1700/1643.
 • Поточні зобов’язання 4368/4791.
 • Чистий прибуток (збиток) -22/230.
 • Середньорічна кількість акцій 70000/70000.
 • Чисельність працівників 28/38.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 58(1811) від 26.03.14.