Створення: 18.03.2016

Повідомлення про проведення загальних зборів – 29/04/2016

Приватне акціонерне товариство „Дельта-Сервіс” скликає загальні збори акціонерів 29.04.2016р. о 10.00 за адресою: м.Херсон, Одеська площа, 1, хол 3-го поверху, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Звіт про результати діяльності за 2015р.
 3. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.
 4. Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку покриття збитків за 2015р.
 5. Попереднє схвалення значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 25.04.2016.

З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час у приймальні, звернувшись до Ткаченка А.А.

Реєстрація учасників зборів 29.04.2016 з 09.30 до 09.50 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фін-госп діяльності (тис.грн.) (2015/2014):

 • Усього активів 15454/8537.
 • Основні засоби 8515/2569.
 • Довгострокові фінінвестиції 225/225.
 • Запаси 91/51.
 • Сумарна дбт заборгованість 4770/3901.
 • Грошові кошти 71/76.
 • Непокритий збиток -6390/-4790.
 • Власний капітал 7414/2210.
 • Статутний капітал 7000/7000.
 • Довгострокові зобов’язання 4567/3012.
 • Поточні зобов’язання 3473/3315.
 • Чистий збиток -2599/-1124.
 • Середньорічна кількість акцій 70000/70000.
 • Чисельність працівників 17/55.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Бюлетень Цінні папери України» № 48(4336) від 17.03.16.